Algemene Voorwaarden

AlleLook-a-likes hanteert als onderdeel van JOBO Evenementen diens Algemene Voorwaarden.

1 Definities
a. Onder ‘JOBO Evenementen’ wordt verstaan: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
b. Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan: degene die een opdracht voor het engageren van artiesten heeft verstrekt.
c. Onder ‘overeenkomst’ wordt verstaan: de overeenkomst tot het doen van optreden door artiesten, waarbij JOBO Evenementen zich namens zijn opdrachtgever verbindt tot het sluiten van één of meer overeenkomsten met een artiest(engroep) en/of gemachtigde daarvan, tot optreden in door de opdrachtgever ter beschikking te stellen accomodatie.
d. Onder ‘artiest’ wordt verstaan: iedere artiest, groep van artiesten, musici, presentator(trice), spreker of diskjockey, alsmede betrokken technici en/of iedere vertegenwoordiger die gemachtigd is rechtshandelingen te plegen namens de individuele artiest, musicus, presentator(trice), spreker of diskjockey danwel namens een groep van artiesten en/of musici alsmede betrokken technici die zich jegens JOBO Evenementen tot het geven van een artistieke prestatie (optreden), één en ander in de ruimste zin des woords, heeft, respectievelijk hebben verbonden en tevens JOBO Evenementen heeft verbonden tot organisatie en uitvoering van een optreden en/of evenement.

2 Geldigheid en toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen JOBO Evenementen en opdrachtgevers.
b. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in de algemene voorwaarden van opdrachtgever, binden JOBO Evenementen pas nadat JOBO Evenementen deze uitdrukkelijk heeft aanvaard.

3 Offertes en Totstandkoming Overeenkomst
a. Alle offertes van JOBO Evenementen, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend.
b. Alle offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de offerte.
c. Opdrachtgever en JOBO Evenementen zijn pas gebonden, nadat opdrachtgever de uitgebrachte offerte van JOBO Evenementen schriftelijk heeft omgezet in een definitieve opdracht en deze definitieve opdracht door JOBO Evenementen schriftelijk is aanvaard. Indien opdrachtgever dit wenst zal de overeenkomst in een contract worden opgesteld.
d. JOBO Evenementen dient de definitieve opdracht binnen een maximale termijn van 5 dagen schriftelijk te bevestigen.
e. Indien er door JOBO Evenementen op verzoek van opdrachtgever een contract is opgesteld, dient opdrachtgever dit contract binnen 7 dagen aan JOBO Evenementen te retourneren. Indien JOBO Evenementen het contract niet binnen 7 dagen retour heeft ontvangen, heeft JOBO Evenementen het recht de overeenkomst te beëindigen, behoudens recht op nakoming van de overeenkomst, zonder dat zij terzake tot enige schadevergoeding gehouden is, mits zulks op een redelijke termijn aan opdrachtgever wordt medegedeeld.
f. Eventueel later te maken aanvullende afspraken, welke afwijken van de reeds bevestigde, zijn pas geldig nadat deze door beide partijen schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd.
g. Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien partijen dit van tevoren schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Betaling
a. Tenzij anders wordt overeengekomen, dient betaling door opdrachtgever binnen de door JOBO Evenementen aangegeven termijn zijnde 14 dagen vóór optreden te geschieden.
b. Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn het volledige factuurbedrag heeft betaald, is deze van rechtswege in verzuim. JOBO Evenementen heeft dan het recht om zonder nadere aankondiging in rechte nakoming te vorderen. Tevens is JOBO Evenementen gerechtigd het optreden te annuleren, zonder dat opdrachtgever daarmee ontheven wordt van zijn verplichting het, voor het optreden overeengekomen, bedrag te betalen.
c. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is opdrachtgever over iedere maand een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met een contractuele rente van 2%. Daarnaast is opdrachtgever gerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% van het verschuldigde bedrag bedragen met een minimum van €250. Tevens zal opdrachtgever alle overige in redelijkheid te maken kosten zoals maar niet beperkt tot juridische kosten aan JOBO Evenementen vergoeden.
d. Overschrijding van de betalingstermijn heeft tevens tot gevolg dat zonder nadere aanzegging automatisch en van rechtswege alle aan de opdrachtgever toekomende of anderzins overgedragen rechten, waaronder in voorkomende gevallen ook overgedragen auteurs- of licentierechten, alsmede alle andere rechten met betrekking tot de geleverde werken vervallen en voor zover nodig terug en overgaan op JOBO Evenementen. JOBO Evenementen is als dan gerechtigd ieder eerder gebruik van werken te doen beëindigen.

5. Annulering
a. Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtig te worden in het geval van: faillissement van een der partijen, surseance van betaling van opdrachtgever of gegronde twijfel van JOBO Evenementen aan het vermogen van opdrachtgever om tijdig aan diens verplichtingen te voldoen. b. Indien bovenstaand geval zich voordoet, zal eventuele vordering aan opdrachtgever direct opeisbaar zijn.
c. Opdrachtgever kan de overeenkomst alleen vanwege gewichtige reden (weersomstandigheden vallen hier niet onder) voortijdig opzeggen. In dat geval is opdrachtgever aan JOBO Evenementen het totaal te factureren bedrag verschuldigd.

6. Overmacht
De volgende onvoorziene omstandigheden zullen voor beide partijen als overmacht gelden:
a. niet voorzienbaar overheidsbevel, anders dan als gevolg van het niet verkrijgen van vergunningen;
b. Ziekte of arbeidsongeschiktheid van de artiest of bandleden. JOBO Evenementen is verplicht de opdrachtgever van voormelde omstandigheden op de hoogte te stellen, zodra zij zelf van die omstandigheden op de hoogte is.
c. In geval van overmacht zoals genoemd bij Artikel 6 lid a, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Indien hierdoor meerwerk ontstaat, is Artikel 3 lid g van toepassing.
d. In geval van overmacht zoals genoemd bij Artikel 6 lid b, is JOBO Evenementen gerechtigd:
– hetzij de overeenkomst met de opdrachtgever (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling hiervan aan de opdrachtgever, dus zonder tussenkomst van de rechter en zonder dat JOBO Evenementen hierdoor jegens de opdrachtgever schadeplichtig wordt;
– hetzij in overleg met de opdrachtgever de uitvoering van de opdracht te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Indien hierdoor meerwerk ontstaat, is Artikel 3 lid g van toepassing.
e. Het niet verkrijgen van de vereiste vergunning of ontheffing van de zijde van opdrachtgever levert geen overmacht op.

7. Radio / TV Optredens / Buitenland
a. JOBO Evenementen is gerechtigd de overeenkomst te annuleren tot uiterlijk 14 dagen voor het geplande optreden, in geval door de artiest op het tijdstip van optreden een radio-, televisie en/of geluidsopnamen moeten worden vervaardigd of wanneer de artiest op het tijdstip van optreden een televisieoptreden, televisieopname of een optreden buiten de Beneluxlanden heeft. In dat geval zal de opdrachtgever van JOBO Evenementen of artiest geen schadevergoeding kunnen vorderen.

8. In de Plaats Stelling
a. In geval van overmacht, zoals uitdrukkelijk begrepen bij Artikel 6b. en 7a., heeft JOBO Evenementen het recht in een dergelijke situatie het optreden door een andere gelijkwaardige artiest te laten uitvoeren, zulks onder nader overeen te komen voorwaarden indien het een fatale datum betreft, dan wel het optreden te verschuiven naar een latere datum. En en ander na overleg met de opdrachtgever, zonder extra kosten voor JOBO Evenementen.

9. Auteurs- en Muziekauteursrechten
a. Auteurs- en muziekauteursrechten komen voor rekening van opdrachtgever.
b. De over het optreden vereiste BUMA/ STEMRA en SENA rechten komen voor rekening van opdrachtgever tenzij anders is overeengekomen.

10. Bepalingen m.b.t. Optredens
a. De opdrachtgever verklaart met de prestaties van de artiest, alsmede met de soort of aard van de gecontracteerde presta-ties volledig bekend te zijn.
b. De opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat artiest en betrokken technici recht hebben op het nuttigen van twee consumpties per uur gedurende het gehele optreden, incluis opbouw en afbraak.
c. De oprachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat artiesten gerechtigd zijn tijdens elk gecontracteerd uur vijftien minuten te pauzeren, tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen.
d. De opdrachtgever staat bij het aangaan van de overeenkomst in voor het aanwezig zijn van de, voor het optreden, vereiste muziek- en andere van overheidswege noodzakelijke vergunningen; het ontbreken van de vereiste vergunningen, ook die van BUMA, levert voor de opdrachtgever ten opzichte van JOBO Evenementen wanprestatie op.
e. De opdrachtgever garandeert dat er een goede (kleed) accommodatie zal zijn, waar de artiest zich kan kleden en waar de artiest kan vertoeven tijdens de pauzes. Die accommodatie dient van redelijke afmetingen te zijn, behoorlijk verwarmd te kunnen worden en voorzien van een goede verlichting, van spiegels en stopcontacten; de betreffende accommodatie dient deugdelijk afgesloten te kunnen worden en binnen redelijke afstand van sanitaire voorzieningen.
f. De opdrachtgever garandeert dat er op de plaats van het optreden een deugdelijk podium zal zijn met inbegrip van noodzakelijke geaarde stroomvoorzieningen, waarop voldoende ruimte is om alle voor het optreden benodigde apparaten, attributen, licht- en geluidsinstallaties, (muziek) instrumenten etc te plaatsen en waarop zonder gevaar voor schade en stroomstoringen kan worden opgetreden. Dat het podium en geaarde stroomvoorziening, in geval van optreden in open lucht, deugdelijk afgeschermd en afgedekt is, dusdanig dat de weersomstandigheden, – ook onverwachte – geen schade kunnen toebrengen aan de artiest, diens kleding en attributen.
g. Indien de accommodatie en/of geluid cq lichtvoorziening wordt verzorgd door opdrachtgever en niet voldoet aan de contractueel vastgestelde eisen, is JOBO Evenementen gemachtigd het optreden geen doorgang te laten vinden. Opdrachtgever blijft in voorkomende gevallen verplicht het factuurbedarg in haar geheel te voldoen aan JOBO Evenementen.
h. De opdrachtgever garandeert dat er zonder schriftelijke toestemming van JOBO Evenementen geen geluids- en beeldopname van het optreden zullen worden vervaardigd en er geen geluidsdragers, affiches, foto’s en/of andere artikelen waarbij de naam, beeltenis en/of logo van de artiest worden gebruikt, vóór of tijdens of direct na het optreden worden verkocht in of in de directe omgeving van de lokatie waar wordt opgetreden.
i. De opdrachtgever garandeert dat het podium en de locatie vóór en en na het optreden voldoende beschikbaar is voor onder meer opbouwen, uitlichten, soundcheck, afbreken en andere werkzaamheden benodigd voor het optreden.
j. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de artiest het optreden onder veilige omstandigheden kan uitvoeren. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: voldoende beveiliging tegen molesteren van de artiest, de apparatuur en de instrumenten.

11. Klachten en Schadevergoeding
a. Klachten kunnen door opdrachtgever bij JOBO Evenementen uitsluitend geldend worden gemaakt door schriftelijke indiening binnen 7 dagen na uitvoering van de overeenkomst. De klacht zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde problemen. Klachten geven geen recht tot inhouden van factuurbedragen.
b. In gevallen van contractbreuk zal ten hoogste het overeengekomen factuurbedrag bij wijze van gefixeerde schadevergoeding aan de benadeelde partij worden voldaan, behoudens in die gevallen waar de ene partij de andere kan aantonen dat de schade aanmerkelijk meer of minder heeft bedragen dan de gefixeerde schadevergoeding.

12. Aansprakelijkheid
a. JOBO Evenementen kan door opdrachtgever nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en grove schuld van JOBO Evenementen.
In het geval op JOBO Evenementen enige aansprakelijkheid zou rusten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het aan de opdrachtgever gefactureerde bedrag.
b. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan of verlies van door JOBO Evenementen of door derden al dan niet tegen betaling aan de opdrachtgever in bruikleen gegeven goederen en vrijwaart JOBO Evenementen voor schadeclaims van derden.
c. De opdrachtgever is aansprakelijk voor apparatuurschade, ontstaan door vóór of tijdens of na het concert en/of optreden opgetreden of optredende storingen in de stroomvoorziening, alsmede voor het zoekraken en/of eventuele schade door publiek toegebracht aan accomodaties, decoraties, geluids- en lichtinstallaties, alsmede het zoekraken van of beschadigingen aan kledingstukken, muziekinstallaties en alle verdere attributen, tijdens de voorbereiding van het optreden, tijdens de uit-voering zelf en na afloop van de uitvoering in de locatie en kleedkamers door het publiek toegebracht.
d. Indien opdrachtgever bepaalde verplichtingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst overdraagt aan derden, blijft opdrachtgever primair verantwoordelijk voor de uitvoering van deze verplichtingen. Opdrachtgever zal derden voorzien van een kopie van de primaire overeenkomst, inclusief alle betreffende stukken.

13. Bepalingen tussen Artiest en JOBO Evenementen
a. De artiest is verplicht zich te houden aan de voorschriften, instructies, en aanwijzingen van opdrachtgever, voor zover deze geen afbreuk doen aan de artistieke prestaties van de artiest en verbindt zich naar beste kunnen op te treden.
b. De artiest is verplicht zorg te dragen, dat de benodigde kostuums, rekwisieten, apparatuur, instrumenten, enz. zich in goede toestand bevinden en voldoen aan de eventuele bepalingen betreffende veiligheid.
c. De artiest verbindt zich ten minste 5 minuten voor aanvang van het optreden speelklaar aanwezig te zijn in de afgesproken lokatie met al hetgeen voor het optreden nodig is, tenzij tussen JOBO Evenementen en de opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen en aan de artiest schriftelijk is bevestigd dat op een eerder afgesproken tijdstip speelklaar moet zijn opgebouwd.
d. JOBO Evenementen kan bij de uitvoering van festiviteiten en/of evenementen na voorafgaand overleg medewerking van de artiest verzoeken dat deze voor het optreden gebruik maakt van door JOBO Evenementen ten behoeve van meerdere optredens van artiesten ingehuurde geluidsfaciliteiten. De artiest heeft het recht de hier bedoelde medewerking te weigeren indien in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij/zij meewerkt aan een afbreuk van de uit te voeren artistieke prestatie.
e. De artiest draagt zorg voor een tijdig verstuurde schriftelijke informatie aan JOBO Evenementen omtrent de eisen verband houdend met de organisatorische en technische kanten (stage-rider) van het optreden.
f. De artiest verplicht zich tot onverwijlde mededeling te doen aan JOBO Evenementen van onverwachte en onvoorziene omstandigheden waardoor er geen mogelijkheid is op de overeengekomen datum optreden, dan wel niet in staat te kunnen zijn op het afgesproken tijdstip in de locatie tijdig voor het optreden gereed te staan. Mocht de artiest JOBO Evenementen telefonisch niet tijdig kunnen bereiken, dan is de artiest gehouden de opdrachtgever telefonisch van de verhindering of vertraagde komst in kennis te stellen.
g. De artiest verplicht zich tot noodzakelijke informatie aan JOBO Evenementen te verschaffen zoals kopie paspoort, VAR-verklaring, bank – en/of gironummers en burgerservicenummer. Verder verplicht de artiest zich in geval van ziekte een door een arts ondertekende, medische verklaring aan JOBO Evenementen te overleggen waaruit genoegzaam blijkt, dat de artiest door ziekte of op andere medische gronden als arbeidsongeschikt te beschouwen was op het in de overeenkomst vastgelegde tijdstip van optreden.
h. De artiest vrijwaart JOBO Evenementen voor vorderingen die het gevolg zijn van naheffingen en boetes opgelegd door de fiscus en bedrijfsvereniging, veroorzaakt door de zijdens artiest en/of gemachtigde verstrekte onjuiste gegevens in nood- zakelijke documenten of door het niet accepteren van door de artiest opgevoerde algemene onkosten op de loonverdelingsverklaring. Deze vrijwaring strekt zich ook uit ten aanzien van naheffingen en boetes opgelegd door de fiscus en bedrijfsvereniging, veroorzaakt door het feit dat JOBO Evenementen op basis van de door de zijdens artiest en/of gemachtigde gepresenteerde feiten omtrent diens fiscale zelfstandigheid cq ondernemerschap heeft afgezien van inhouding van loon-heffing en/of sociale premies, terwijl fiscus en/of bedrijfsvereniging achteraf concluderen dat inhouding en afdracht ten onrechte achterwege is gebleven waar zulks wel het geval had moeten zijn.
i. In geval van verkoop of liquidatie van de onderneming, kennelijke staat van faillissement dan surséance van betaling van de gemachtigde van de artiest is JOBO Evenementen niet meer gehouden aan de overeenkomst. In dit geval kan de gemachtigde geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. JOBO Evenementen is gerechtigd in overleg met de artiest een vervangende overeenkomst af te sluiten waarbij de gerechtvaardigde belangen van beide partijen de uitgangspunten van de eerdere overeenkomst gewaarborgd dienen te worden.
j. De artiest en/of gemachtigde vrijwaart JOBO Evenementen voor schadeclaims van derden terzake van de wettelijke aansprakelijkheid voorkomende uit de prestaties van de artiesten incluis de attributen benodigd voor het optreden voor zover deze eigendom van de artiest zijn.

14. Geschillen
a. Alle geschillen die naar aanleiding van de totstandkoming, uitvoering en afwikkeling van de offerte of overeenkomst ontstaan tussen JOBO Evenementen, opdrachtgever en/of artiest zullen worden gebracht bij de arre voorwaarden waarop de arrondissementsrechter te Utrecht. Niettemin blijft JOBO Evenementen bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
b. Op alle voorwaarden waarop de offerte of overeenkomst geheel of ten dele van toepassing is, is het Nederlands recht van toepassing.

Houten, 1 juni 2013